Karjera

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLA „SOSTINĖS TAURAS“

SKELBIA KONKURSĄ

SPECIALISTO(-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

VšĮ Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ ieško SPECIALISTO(-ĖS)

darbui 1 etato, neterminuota darbo sutartis, darbo užmokesčio koeficientas 6,00 – 13,00.

Reikalavimai:

1. turėti ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

3. išmanyti priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais savivaldos veiklą, neformaliojo švietimo įstaigų įstatymus;

5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

7. žinoti raštvedybos taisykles, viešųjų pirkimų įstatymus, buhalterinės apskaitos principus;

Privalumai:

1. Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (anglų, rusų);

2. Turėti darbo patirties sporto srityje.

Darbo pobūdis:

 1. užpajamuoja įsigytas prekes ir sportinį inventorių;

 2. nurašo pasibaigus galiojimo laikui prekes ir sportinį inventorių;

 3. atsako už prekių saugumą, priežiūrą, sandėliavimą;

 4. pagal poreikį išduoda prekes ir sportinį inventorių;

 5. organizuoja metinės inventorizacijos atlikimą;

 6. vykdo visus finansinius atsiskaitymus su centralizuota buhalterija;

 7. vykdo sporto šakų mokinių tėvų mokesčių apskaitą;

 8. informuoja skolininkus dėl nesumokėtų mokesčių;

 9. vykdo viešųjų pirkimų kontrolę;

 10. veda apskaitos žurnalus apie mokyklos išlaidas;

 1. ruošia kelionės lapus, veda kuro sąnaudų kontrolę, atsiskaito buhalterijai;

 2. ruošia komandiruočių ataskaitas, atsiskaitymą buhalterijai;

 3. kontroliuoja mokyklos mikroautobusų išvykimą, ruošia kuro nurašymo blankus;

 4. apskaito transporto nuomos dokumentus;

 5. sveikatos priežiūros specialistus aprūpina medicininėmis priemonėmis;

 6. tvarko mikroautobusų remonto darbų dokumentus, vykdo jų apskaitą;

 7. kontroliuoja mokyklos personalo darbuotojų sveikatos tikrinimą;

 8. pagal pareigybei paskirtą kompetenciją vykdo kitus mokyklos Administracijos direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kontroliuojančių pareigūnų teisėtus nurodymus.

Pretendentai į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymas.

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Pretendentai dokumentus turi pristatyti iki 2023 m. spalio 12 d.

Dokumentus siųsti elektroniniu paštu: info@smtauras.lt (laiško tema – dėl specialisto pareigų 1 et.).

Su atrinktais pretendentais dėl pokalbio susisieksime asmeniškai.

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai