Teisės aktai

1. SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1.1. SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS (2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-976)

1.2. Priedas Nr. 1

1.3. Priedas Nr. 2

2. PRIĖMIMO TVARKA Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO SPORTO ĮSTAIGAS IR UGDYMO JOSE TVARKA (2019 m. rugsėjo 25 d. spendimas Nr. 1-249)

3. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. vasario 8 d. įsakymu V-103)

4. DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606)

5. DĖL SPORTO POLITIKOS (2014 m. lapkričio 18 d. Nr. XII-1342)

6. 2011–2020 METŲ VALSTYBINĖ SPORTO PLĖTROS STRATEGIJA (2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296)

7. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540)

8. MOKYMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SPECIALISTU ARBA FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO INSTRUKTORIUMI, ORGANIZAVIMO IR ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. birželio 18 d. Nr. įsakymas V-727)

9. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (2018-05-25 Nr. 40-223/18(3.1.1E-TD2))

10. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UŽSIENIO KOMANDIRUOČIŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS (2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 40-491/19)

10.1. APRAŠAS

10.2. PRIEDAS

11. SKOLŲ UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI KITAS TEIKIAMAS PASLAUGAS IŠIEŠKOJIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

11.1. ĮSAKYMAS

11.2. APRAŠAS

12. KONKURSŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖSE, IŠ VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETŲ BEI IŠ KITŲ VALSTYBĖS ĮSTEIGTŲ FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMOSE VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE IR VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ AR SAVIVALDYBĖ, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

13. NUTARIMAS DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

14. VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ STADIONŲ, SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ TRUMPALAIKĖS NUOMOS IR PANAUDOS TVARKOS APRAŠAS

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai