Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenys Mokykloje tvarkomi šiais tikslais:

1. Mokinių sutarčių apskaitai,

2. Žurnalų pildymui,

3. Pažymėjimų išdavimui,

4. Mokinių registro tvarkymui,

5. Pasiekimų paskelbimui;

6. Mokyklos darbuotojų darbo sutarčių sudarymui, saugos, sveikatos instruktažų dokumentų ir žurnalų pildymui, įgaliojimų išrašymui;

7. Pedagogų registro tvarkymui.

VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS „SOSTINĖS TAURAS“ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOJE „SOSTINĖS TAURAS“ TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOJE „SOSTINĖS TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

DUOMENŲ TEIKIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOJE „SOSTINĖS TAURAS“ TVARKOS APRAŠAS

Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai