Mokyklos teisės ir pareigos

Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

 • gauti lėšas iš Vilniaus miesto savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių, gautas lėšas naudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
 • bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenims pagal Mokyklos veiklos kompetenciją;
 • sudaryti sutartis su sporto organizacijomis sportininkų rengimo ir finansavimo klausimais;
 • sudaryti sutartis su nepilnamečių sportininkų tėvais (globėjais) dėl sportininkų neformaliojo ugdymo;
 • sudaryti su sportininkais sportinės veiklos sutartis (kontraktus);
 • rinkti mokestį už neformaliojo ugdymo paslaugas savininko nustatytais dydžiais;
 • peržiūrėti trenerio tarifikuotų mokinių grupių sąrašus ir koreguoti jo darbo laiką, sportininkui pasirašius sutartį su profesionaliu klubu ar sportininkui išvykus iš Mokyklos;
 • mokomųjų treniruočių ir stovyklų metu apgyvendinti sportininkus tam pritaikytose patalpose teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaryti trenerių atostogų grafiką pagal sporto šakų specifiką taip, kad treniruočių procesas būtų vykdomas visus metus;
 • teikti pasiūlymus dėl teikiamų sporto ar papildomų paslaugų kainų, įkainių savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • gauti mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui;
 • gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
 • propaguodamas kūno kultūrą ir sportą bei olimpines idėjas, bendradarbiauti su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, atskirų sporto šakų federacijomis, Lietuvos studentų sporto asociacija, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, tarptautinėmis sporto organizacijomis, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis įstaigomis, organizacijomis;
 • suderinęs su savininku nustatyti Mokyklos struktūrą ir etatus;
 • gauti įstatymais numatytas lengvatas ūkinei veiklai organizuoti ir vykdyti;
 • Mokykla gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per Mokyklos vadovą.

Mokykla privalo:

 • turėti reikiamos kvalifikacijos trenerius;
 • užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
 • sudaryti treneriams optimalias profesinio tobulinimosi sąlygas;
 • vykdyti patvirtintas ugdymo programas;
 • užtikrinti sportininkams kokybišką mokomąjį procesą;
 • palaikyti ryšius su vietos bendruomene;
 • sudaryti sportininkų priėmimo į Mokyklą sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;
 • užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, mokymosi ir darbo aplinką;
 • planuoti savo veiklą, rengti veiklos planus, trumpalaikę ir ilgalaikę strategijas, finansines, veiklos ir statistines ataskaitas;
 • atlikti Mokyklos veiklos analizę ir išvadas teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytoms institucijoms;
 • naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas
Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai