Mokyklos funkcijos

Mokykla atlieka šias funkcijas:

 • vykdo talentingų sportininkų paiešką ir organizuoja jų ugdymo procesą;
 • komplektuoja mokomąsias grupes savininko nustatyta tvarka;
 • rengia ir tvirtina individualius metinius sportininkų rengimo metodinius bei organizacinius-finansinius planus;
 • pagal metinius organizacinius-finansinius ir metodinius sportininkų rengimo planus organizuoja ir finansuoja sportininkų dalyvavimą sporto stovyklose ir varžybose;
 • užtikrina sportininkų mokomojo sportinio darbo ir varžybinės veiklos metodinį, materialinį ir informacinį aprūpinimą;
 • sudaro galimybes sportininkams sportuoti ir gerinti sportinį meistriškumą bei dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoja ir vykdo sporto, sveikatingumo ir sporto visiems renginius, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia ir vykdo sportininkų vasaros užimtumo, nusikalstamumo prevencijos ir kitas programas, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia ir įgyvendina sporto plėtros programas, investicinius sporto bazės atnaujinimo projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • sudaro mokyklos sporto renginių organizavimo išlaidų sąmatas, kontroliuoja jose numatytų lėšų panaudojimą;
 • renka mokesčius už sportininkų ugdymą ir teikiamas paslaugas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytus įkainius;
 • vykdo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka apdraudžia sportininkų (kurie susiduria su didesniu pavojumi sveikatai ir gyvybei) sveikatą, apmoka starto mokestį (akreditaciją), licencijas, atstatomųjų priemonių ir medikamentų įsigijimą, kompensuoja kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas;
 • tarpininkauja derybose su bet kokiu sporto klubu ar įstaiga dėl sportininko perėjimo į kitą sporto klubą ar įstaigą;
 • rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
 • siekia gauti nebiudžetinių lėšų, rengia programų projektus ir dalyvauja juos įgyvendinant;
 • kontroliuoja ir koordinuoja trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu;
 • užtikrina turto apskaitą, priežiūrą ir tinkamą naudojimą;
 • bendradarbiauja su švietimo, kultūros, turizmo, sporto ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis, galinčiomis prisidėti organizuojant sporto varžybas ir kitus sporto renginius, kontroliuoja sporto renginių, finansuojamų iš mokyklos lėšų, organizavimą;
 • pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Mokyklos veiklą įstaigoms ir žiniasklaidai;
 • teikia metodinę pagalbą Vilniaus miesto sporto mokymo įstaigoms, sporto klubams su sportininkų rengimu pagal šiuolaikinius sportininkų rengimo organizavimo principus ir šiuolaikines treniravimo metodikas susijusiais klausimais;
 • kaupia, analizuoja, sistemina ir skleidžia informaciją, kurios reikia Mokyklos veiklos tikslui pasiekti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.
Šrifto Dydis
Kontrasto Nustatymai